دستگاه شنوایی

سرنوشت یک انسان سرنوشت تمام بشریت است